Ik heet u van harte welkom in onze praktijk en hoop dat u, ondanks de klacht waarmee u komt, een goede tijd zult hebben.
 Hierna volgt informatie die voor u van belang kan zijn:

Openingstijden:

zie hiervoor de betreffende pagina op deze website.

U kunt telefonisch een afspraak maken via het nummer: 0111-651111 of mobiel: 06-13844883
U kunt hier terecht na verwijzing van uw huisarts of specialist, maar ook zonder 
verwijzing kunt u onder behandeling komen (Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie). In 
geval van Directe toegankelijkheid wordt Uw u toestemming gevraagd om de huisarts in te lichten 
over het feit dat u hier behandeld wordt. U mag dit echter ook weigeren.

In beide gevallen meldt u zich aan voor een eerste afspraak waarna de eerste 
behandeling voornamelijk zal bestaan uit een intake en onderzoek. Wanneer u zonder
 verwijzing van een arts komt zal voor het onderzoek een screening plaats vinden
 waardoor wij kunnen bepalen of u met uw klachten inderdaad bij ons op het juiste adres
 bent. Er zij echter gevallen waarin wij toestemming van een arts nodig hebben 
of aanvullende informatie. Dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

Wanneer tot behandeling wordt overgegaan, wordt u geïnformeerd over wat het onderzoek en
 de behandeling inhoudt en waaruit deze zal bestaan. Uiteraard zullen in verloop van tijd
 hierin veranderingen kunnen komen.

Wanneer wij niet direct een afspraak met u kunnen maken zult u op een wachtlijst worden 
geplaatst. Een eerste afspraak zal echter altijd binnen een week plaatsvinden.

Wanneer om welke reden dan ook van ons uit geen behandeling met u kan plaats vinden op 
de afgesproken tijd, zal er met u contact worden gezocht om de afspraak te wijzigen.
 Bij afwezigheid van de fysiotherapeut zal, indien mogelijk, een alternatief worden
 aangeboden waarop u al dan niet kunt ingaan.

Wanneer u een gemaakte afspraak niet kunt nakomen vragen wij u dit minimaal 24 uur van
 te voren te melden. Zo niet, dan zult u zelf de kosten voor uw rekening moeten nemen. 
Daarvoor krijgt u aan het eind van de lopende maand een rekening. Uw verzekering betaald 
deze rekening niet.

Wij hebben een geheimhoudings plicht waardoor derden geen inzicht in uw dossier hebben.
 Wel kan af en toe een verzekering een verslag opvragen. Hiervoor is altijd vooraf
 toestemming van u nodig.

Eigendommen die blijven liggen worden altijd netjes op een ons bekende plaats gelegd.
 Echter is ons ook niet altijd bekend van wie de betreffende spullen zijn. U kunt altijd
 even informeren. Wanneer de rechtmatige eigenaar niet binnen 3 maanden zijn eigendommen
 heeft opgehaald, houden wij ons het recht voor deze op te ruimen.

Wij hebben met veel zorgverzekeraars contracten, het declaratie verkeer wordt verzorgd 
door infomedics. Wij verzoeken u altijd bij uw verzekering te informeren hoe u
 verzekerd bent voor fysiotherapie. Wanneer dit aantal kleiner is dan wij nodig achten
 wordt er met u overlegd hoe wij dit verder gaan oplossen.

Indien u klachten heeft over uw fysiotherapeut of de behandeling, verzoeken wij u
 vriendelijk dit met ons te overleggen zodat wij in goede harmonie tot een oplossing
 kunnen komen. Er is een folder beschikbaar “hoe te handelen bij klachten over uw 
fysiotherapeut”.

Wanneer u van verzekering bent veranderd of er hebben veranderingen plaats gevonden in
 adres of telefoonnummer, wilt u dit dan doorgeven.

Ik verklaar hiermee kennis te hebben genomen van de huisregels van Schouwen Actief. (het komt wel eens voor dat er tijdens de intake geen tijd is deze door te lezen. Wanneer u het met deze regels niet eens blijkt te zijn , mag u binnen de periode van een week na ondertekening hiervan erop terugkomen en en zullen wij proberen met u tot een overeenstemming te komen).

NAAM:………………………………….GEB dat:………………

Handtekening:………………………….. Datum………………..